ASFALTY 2013

Kraków, 26-27 listopada 2013 r.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w I Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych - ASFALTY 2013".

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Forum.

Już wkrótce na stronie udostępnimy przygotowane na Forum prezentacje oraz opublikujemy podsumowanie merytoryczne obrad.

Komitet Organizacyjny

Ewelina Nawara, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, otwiera Forum ASFALTY 2013. Od lewej: Andrzej Wyszyński (PSWNA), Jerzy Grzesik (MTBiGM), Jacek Gryga (GDDKiA), Mirosław Bajor (KS), prof. Dariusz Sybilski (IBDiM), dr Wanda Grzybowska (PK), dr Krzysztof Błażejowski (przewodniczący Rady Programowej), Zbigniew Tabor (PKD)

Mirosław Bajor, Ewelina Nawara, prof. Dariusz Sybilski

Jerzy Grzesik, Jacek Gryga, Mirosław Bajor, Ewelina Nawara

dr Wanda Grzybowska, dr Krzysztof Błażejowski, Zbigniew Tabor

Prof. Dariusz Sybilski wygłosił referat wprowadzający w tematykę Forum "Asfalty w budownictwie drogowym - od początków do teraźniejszości"

Forum towarzyszyła wystawa

 Goście Forum w czasie przerwy na kawę

Wywiad z Wacławem Michalskim (GDDKiA Warszawa)

 Prof. Irena Gaweł przedstawiła referat na temat sposobów poprawy odporności asfaltu na starzenie

W trakcie dyskusji

Jacek Gryga, prof. Dariusz Sybilski, Andrzej Wyszyński, Jerzy Grzesik

dr Wanda Grzybowska, dr Wiesław Dąbrowski, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

dr Piotr Zieliński, prof. Stanisław Gaca, dr Wanda Grzybowska

Grzegorz Sochański wygłosił referat pt. "Asfalty modyfikowane - mity a rzeczywistość"

Bankiet Forum ASFALTY 2013

 

 

Ewelina Nawara (dyrektor Wydawnictwa Media-Pro) i dr Dawid Korzekwa (prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) ogłaszają wyniki konkursu

 Prezentacja nagodzonych w konkursie fotografii

 

 Prof. Irena Gaweł autorka tomiku "Fraszki i inne żarty" podczas recytacji

 Karolina Gutowska-Koza, dr Dawid Korzekwa, Ewelina Nawara, prof. Irena Gaweł

           

Okładka oraz strona z dedykacją

 

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacjami na temat Forum ASFALTY 2013 na stronach naszych patronów i partnerów:
http://viaexpert.pl/informuje/targi-szkolenia-konferencje-spotkania-drogowcow/627-o-asfaltach-na-asfaltach-2013
http://viaexpert.pl/informuje/targi-szkolenia-konferencje-spotkania-drogowcow/622-asfalty-2013-czyli-co-powinnismy-wiedziec-o-nowoczesnych-nawierzchniach-asfaltowych
http://pkd.org.pl/index.php?a=akt1&id=493&nr=0&tt=akt&kk=18&b=
http://pkd.org.pl/index.php?a=akt1&id=494&nr=1&tt=akt&kk=18&b=PKD
http://www.ibdim.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/65-aktualnosci/1000-ibdim-na-forum-asfalty-2013

 

 

III wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych” to trzecie wydarzenie z cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes”. I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013”, pokazało jak potrzebne jest omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego. Bardzo duże zainteresowanie, pytania i dyskusja potwierdziły słuszność koncepcji spotkań, których cechami wyrózniajacymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz dyskusja, czasu na którą - jak pokazała praktyka - nigdy nie jest za wiele.

Konieczność zwiększenia atrakcyjności nawierzchni drogowych opartych na lepiszczach asfaltowych w stosunku do nawierzchni z betonu cementowego wymusza podjęcie pilnych wdrożeń nawierzchni asfaltowych znacznie trwalszych niż dotychczas stosowane.

Długowieczne nawierzchnie asfaltowe to konstrukcje zaprojektowane i zbudowane tak aby służyć dłużej niż 50 lat bez konieczności przeprowadzania poważnych napraw.

Badania zmierzające do określenia perspektyw i kierunków rozwoju konstrukcji nawierzchni drogowych wskazują, że lepiszcza asfaltowe i mieszanki mineralno-asfaltowe, były, są i będą w perspektywie co najmniej 30 lat podstawowymi materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni drogowych i mostowych. W najbliższych latach będą stosowane tradycyjne lepiszcza, których jakość będzie ulepszana, coraz większe znaczenie będą miały lepiszcza asfaltowe z dodatkiem rozdrobnionej gumy oraz lepiszcza z olejami roślinnymi.

Prognozuje się, że zapasy ropy naftowej wystarczą na co najmniej 50 lat, a prawdopodobnie na następne 100 lat. Światowe zapotrzebowanie na produkty asfaltowe wzrasta w tempie ponad 2% rocznie, a produkty stosowane do budowy dróg stanowią ponad 80% światowego zapotrzebowania na asfalt. Asfalt stanowi jednak tylko 2,3% produktów rafinowanych z ropy naftowej, a rafinerie przechodzą obecnie trudny okres i dla wielu z nich asfalt nie jest produktem, na którym można by oprzeć działalność zarobkową, pogłębiają więc proces przerobu ropy, obniżając jakość asfaltu.

Zestawy właściwości i wymagań normowych opierają się na doświadczeniach z przeszłości, kiedy stosowano bardzo tradycyjne metody jego produkcji. Możliwe jest „skomponowanie” lepiszcza bitumicznego, które spełni wymagania normy, ale mieszanka z niego wyprodukowana nie przejdzie pomyślnie wymaganych testów, a przecież najważniejszą sprawą jest sposób w jaki lepiszcze będzie zachowywać się w gotowej nawierzchni.

Generuje to uzasadnienie dla poszukiwań nowych, odpowiednich metod badań wpływu lepiszcza na zachowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. Podczas Forum ASFALTY 2013 będziemy mówić o wymaganiach, jakie musimy stawiać lepiszczom bitumicznym oraz o nowych metodach ich badań w obliczu trwałej tendencji pogarszania się jakości asfaltów, aby osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zbudowanie i bezpieczne użytkowanie funkcjonalnej i trwałej nawierzchni drogowej. Producenci, dostawcy asfaltów oraz laboratoria zaprezentują swój wkład w budowanie „bazy wiedzy”, kierunki prowadzonych badań oraz osiągane sukcesy i być może porażki.

Naszym zasadniczym celem jest umożliwienie Uczestnikom Forum ASFALTY 2013 wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Komitet Organizacyjny

 

 

dr inż. Krzysztof Błażejowski

KILKA UWAG O LEPISZCZACH ASFALTOWYCH A.D. 2013

Czy na temat asfaltów wiadomo już wszystko? W przededniu I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych ASFALTY 2013” prezentujemy opinię na temat zagadnień, którym warto się przyjrzeć.

W drogownictwie „na asfaltach wszyscy się znają” –piszę tak nie bez przyczyny, ponieważ w większości dyskusji uczestnicy prezentują właśnie taką postawę. A jednak jest coś zastanawiającego w tym, że w ostatniej dekadzie włożono bardzo wiele wysiłku, aby mimo wszystko lepiej poznać ten materiał. Wykonano też bardzo wiele prac rozwojowych dotyczących nowych metod badań, pojawiły się nowe produkty i zastosowania.

            Zacznijmy od tego, że od 2010 roku mamy w Polsce w stosowaniu Normę Europejską do asfaltów modyfikowanych polimerami: PN-EN 14023. Zastąpiła ona Tymczasowe Wytyczne Techniczne IBDiM, które – jak to w naszym kraju bywa – tymczasowość miały dość długą, bo 17-letnią. Choć asfalty modyfikowane wyspecyfikowane w normowych załącznikach krajowych z 2009, 2010 i 2011 roku, produkujemy dopiero piąty sezon, czas już, aby przyjrzeć się, czy nie należy dokonać zmian w wymaganiach krajowych lub wprowadzić dodatkowe rodzaje lepiszczy.

Warto przy tej okazji pamiętać, że w tzw. międzyczasie pojawiły się nowe metody badań lepiszczy, które pozwalają na lepszą ocenę właściwości użytkowych produktów. Wielu drogowców, i słusznie, krytykuje wymagania umieszczone w Normach, jako słabo określające przydatność asfaltów do konkretnych technologii. Dużym wyzwaniem jest zatem określenie na nowo, jakie właściwości, i według jakich metod badań najlepiej określają przydatność lepiszczy drogowych? Jakie asfalty należy stosować biorąc pod uwagę klimat w kraju? Prace badawcze prowadzone są także w Polsce, zarówno przez świat nauki, jak i przez producentów lepiszczy. Warto byłoby dokonać przeglądu tego, co już wiemy o asfaltach stosowanych w Polsce, oraz ewentualnych kierunków dalszych badań i przedyskutować proponowane zmiany.

Ostatnie lata to także szereg działań dotyczących wprowadzenia nowych produktów i technologii. Pojawiły się znane próby z asfaltem modyfikowanym gumą, wykonano produkcję przemysłową i zastosowania na odcinkach doświadczalnych. Warto przyglądać się, co się dzieje z tą technologią i jej rozwojem.

Innym ciekawym kierunkiem jest coraz większe zaawansowanie badań nad technologiami „na ciepło”. Zajmuje się tym część uczelni, a także niektóre przedsiębiorstwa drogowe. Można tu wymienić technologię asfaltu spienionego, asfaltów z dodatkami chemicznymi itp. Prędzej czy później spotkamy się nimi na budowach. Warto być na bieżąco.

Podsumowując, jest o czym rozmawiać i jest się o co spierać, mając na uwadze, że rola lepiszcza asfaltowego w nawierzchni jest nie do przecenienia.

 

Artykuł "Kilka uwag o lepiszczach asfaltowych A.D. 2013" ("Drogi" nr 7-8/2013) w pdf.

Partner Specjalny

The slider has no content to display.